Tag Archives: Trichinosis

กิน “หมู” ไม่สุก เสี่ยงรับพยาธิทริคิโนสิส

แม้จะมีการเตือนหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายจากการรับประทานเนื้อสัตว์ไม่สุกหรือกึ่งดิบกึ่งสุข แต่ด้วยความไม่ระวังหรือประมาทเพราะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวก็ทำให้หลายคนละเลย ล่าสุดมีการรายงานข่าวพบผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วย “โรคทริคิโนสิส” งานนี้ต้องกันมาใส่ใจการกินแล้วล่ะค่ะ ถ้าไม่อยากป่วย!!

“ทริคิโนซิส” โรคติดต่อรุนแรง เมื่อเป็นต้องแจ้งความ!

“โรคทริคิโนซิส”(Trichinosis)เป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์ถึงคน พยาธิตัวกลมที่ทำให้เกิดโรคนี้ คือ ทริคิเนลล่า สไปราลิส (Trichinellaspiralis) พบได้มากสุด ในสัตว์กินเนื้อที่เป็นสัตว์ป่า เช่น หมูป่า รองลงมาเป็นสัตว์ที่ใช้ฟันแทะ เช่น หนู กระรอก นอกจากนี้ยังพบได้ในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม อาการในคนแตกต่างกันมากขึ้นกับจำนวนตัวอ่อนที่รับประทานเข้าไป