Tag Archives: TPOXX®

รู้จัก Tecovirimat ยาต้านไวรัสสำหรับผู้ป่วยโรคฝีดาษวานร

สถานการณ์ระบาดโรคฝีดาษวานรในประเทศไทย ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันยังไม่มียารักษาโดยเฉพาะ อย่างไรก็ตาม ยาที่ถูกนำมาใช้ในกรณีฉุกเฉินสำหรับผู้ป่วยที่มาอาการมาก คือ Tecovirimat