Tag Archives: Prostate cancer

“โรคมะเร็งต่อมลูกหมาก” ฝันร้ายของชายไทย

เรียกว่าเป็นฝันร้ายของชายไทยและผู้ชายทั่วโลกก็คงไม่ผิดนัก สำหรับ “มะเร็งต่อมลูกหมาก”(Prostate cancer)นอกจากจะมะเร็งที่พบได้เป็นอันดับ 4 ของชายไทยแล้ว ยังมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี โดยเฉพาะชายไทยที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก