Tag Archives: Pneumonia

3 โรคติดเชื้อในเด็กที่พบบ่อยในประเทศไทย

“โรคติดเชื้อ” ทำให้คนเสียชีวิตเป็นอันดับ 2 รองจากโรคมะเร็ง ซึ่งจากสถิติขององค์การยูนิเซฟ พบว่า เฉพาะปี 2558 มีเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบทั่วโลก จำนวนมากถึง 9 แสนราย เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ ซึ่งโรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็ก ได้แก่ ไข้หวัดใหญ่ อุจจาระร่วง มือเท้าปาก คางทูม อีสุกอีใส หัด และไข้เลือดออก

“โรคปอดอักเสบ” อีกหนึ่งโรคฮิตช่วงหน้าฝน

โรคปอดอักเสบหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า “ปอดบวม” เพราะมีลักษณะการอักเสบของเนื้อปอด โดยเฉพาะที่บริเวณถุงลมของปอด ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อย เมื่อเป็นแล้วทำให้ผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทำให้มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนได้สูง