Tag Archives: Chronic kidney disease

กาแฟอาจช่วยลดอัตราการเสียชีวิตในผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง

การศึกษาใหม่เกี่ยวกับ Nephrology Dialysis Transplantationindicates หรือการปลูกถ่ายไต ชี้ให้เห็นว่า การบริโภคคาเฟอีนมากขึ้นอาจช่วยลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ที่เป็นโรคไตเรื้อรังได้

“โรคไตเรื้อรัง” โรคอันตรายที่คนไทยต้องระวัง!!

เป็นปัญหาสุขภาพระดับประเทศที่ต้องเร่งแก้ไขสำหรับ “โรคไตเรื้อรัง” โดยข้อมูลจากกระทรวงสา
ธารณสุขพบว่า ปัจจุบันคนไทยป่วยโรคไตเรื้อรังประมาณ 8 ล้านคน หรือประมาณร้อยละ17ของประชากรไทย ที่น่าห่วงคือโรคไตเรื้อรังจะนำมาซึ่งโรคหัวใจ โดยพบว่าคนเป็นโรคไตเรื้อรังอาจเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดมากถึง 30 เท่า