Tag Archives: Autoimmune

“แพ้ตัวเอง” ก็เป็นโรคได้ แถมผลร้ายถึงตายด้วย!!!

เมื่อพูดชื่อ “โรคออโตอิมมูน” เชื่อว่าหลายคนคงแอบทำหน้างงหรือเมินหน้าหนีด้วยความไม่ใส่ใจเพราะคิดว่าเป็นโรคแปลกๆ ที่ไกลตัว แต่ถ้าเราบอกคุณว่าโรคนี้หมายความถึงโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเอง, โรคภูมิแพ้ตัวเอง, โรคภูมิต้านตนเอง, โรคภูมิคุ้มกันทำลายตนเอง…ชักจะน่าสนใจขึ้นมาแล้วใช่ม้า