Tag Archives: Abate Sand Granules

“ทรายอะเบท” ใช้กำจัดลูกน้ำยุงลายได้ดี แต่ต้องใช้ให้ถูกวิธี

“ไข้เลือดออก” เป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศ โดยมีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสเดงกีสามารถติดต่อกันโดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่สำคัญคือ แหล่งน้ำขังต่างๆ โดยเฉพาะภาชนะที่เก็บน้ำกินน้ำใช้ วิธีหนึ่งในการป้องกันยุงลายที่ได้ผล คือการใส่ทรายกำจัดลูกน้ำ