Tag Archives: โรคแอลดี

Tablet + SmartPhone ทำเด็กเล็กเป็น “ไฮเปอร์เทียม” มากขึ้น

“โรคสมาธิสั้น” เป็นโรคทางจิตเวชที่พบได้มาก ผลสำรวจของกรมสุขภาพจิต ปี 2559 พบถึงร้อยละ 5.4 คาดว่ามีเด็กไทยอายุ 6-15 ปี ซึ่งทั่วประเทศมี 7 ล้านกว่าคน เป็นโรคนี้ประมาณ 420,000 คน หรือพบได้ 2-3 คนต่อห้องเรียนที่มีเด็ก 40-50 คน ที่น่าตกใจ คือ เด็กเล็กเป็นโรค “ไฮเปอร์เทียม” มากขึ้น

4 โรคทางจิตเวช ที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก

วัยเด็กคือวัยของการเรียนรู้ การเรียนรู้ในด้านต่างๆ อย่างสมวัยจะช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ปัญหาสุขภาพจิตและโรคทางจิตเวช อาจส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก ทำให้ไอคิวไม่ถูกพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ

เด็กแอลดี กับ เด็กสมาธิสั้น ต่างกันอย่างไร?

หลายคนยังสับสนและแยกแยะความแตกต่างระหว่างเด็กที่เป็นโรคแอลดีกับเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นไม่ได้ เพราะยังไม่เข้าใจรักษาอาการของโรคทั้งสองแบบ

รู้ได้อย่างไร…. หนูเป็นโรค LD?

หรือโรคบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นความผิดปกติของสารเคมีในสมอง ไม่มีโรคแทรกซ้อนทางด้านร่างกาย แต่จะทำให้เกิดปัญหาในการพัฒนา การเรียนรู้เฉพาะด้าน ซึ่งพบกับเด็กตั้งแต่แรกเกิด และไม่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคนี้ได้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์