Tag Archives: โรคแทรกซ้อนเรื้อรัง

ภาวะแทรกซ้อนจาก “โรคเบาหวาน” ที่ผู้ป่วยต้องระวัง!

“โรคเบาหวาน” เป็นความผิดปกติของร่างกายที่มีการผลิตฮอร์โมนอินซูลินไม่เพียงพอ หรือร่างกายไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดสูงเกินมาตรฐาน ถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม ผู้ป่วยก็จะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนกับอวัยวะต่างๆ เพิ่มขึ้นได้ค่ะ