Tag Archives: โรคหลอดเลือด

นั่ง-นอนนานๆ เสี่ยง “โรคหัวใจ-หลอดเลือด-สมอง”

สภาพการทำงานและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ปัจจุบันคนทั่วโลกมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง หรือการอยู่ในท่านั่ง ท่านอน ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเก้าอี้ทำงานหรือนั่งประชุม การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และการนั่งหรือนอน ดูโทรทัศน์ และใช้สมาร์ทโฟนซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนนำไปสู่โรคร้ายได้!!