Tag Archives: โรคมะเร็งลิ้น

“สิงห์อมควัน-คอเหล้า” กลุ่มเสี่ยงสำคัญของ “โรคมะเร็งลิ้น”

โรคมะเร็งลิ้น (Tongue cancer)จัดรวมอยู่ในโรคมะเร็งช่องปากจากการที่มีธรรมชาติของโรค อาการ การวินิจฉัย ระยะโรค การรักษา เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม โรคมะเร็งลิ้นมักรุนแรงกว่าโรคมะเร็งช่องปากชนิดอื่นๆเพราะเมื่อพบโรค โรคมักอยู่ในระยะลุกลามรุนแรงกว่า เนื่องจากลิ้นเป็นอวัยวะมีหลอดเลือดและระบบน้ำเหลืองมากมายมากกว่าเนื้อเยื่อหรืออวัยวะอื่นๆของช่องปาก