Tag Archives: โรคข้อเข่า

รู้หรือไม่… หญิงเสี่ยงข้อเข่าเสื่อมกว่าชาย 2-3 เท่า!

เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายย่อมเสื่อมโทรมไปตามวัย ในส่วนของโรคยอดนิยมอย่าง “โรคข้อเข่าเสื่อมนั้น” พบว่า คนอายุ 40 ปีขึ้นไป มีความเสี่ยงสูง นอกจากปัจจัยทางด้านอายุแล้ว ยังพบว่าปัจจัยเรื่องเพศก็มีผลกับความเสี่ยงของโรคข้อเข่าเสื่อมค่ะ โดยผู้หญิงยังมีโอกาสเกิดโรคข้อเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชาย 2-3 เท่า