Tag Archives: โคลิก

รวมวิธีรับมือเมื่อเบบี๋มีอาการเด็กร้องไห้ 3 เดือน

การร้องไห้ของทารกถือเป็นหนึ่งในวิธีการสื่อสารของเด็ก โดยการร้องไห้ของเบบี๋แต่ละคนมีความแตกต่างกันออกไป และเป็นส่วนหนึ่งของพัฒนาการในการเติบโตของเด็ก บางคนร้องไห้น้อย บางคนร้องไห้เป็นเวลานาน ทั้งนี้ พ่อแม่ควรใส่ใจถึงลักษณะการร้องไห้บางลักษณะที่น่าเป็นกังวล เพราะอาจมีสิ่งผิดปกติอื่นซ่อนอยู่!