Tag Archives: เส้นเอ็นที่มือ

4 โรคฮิต คนทำงานออฟฟิศ ไม่อยากเสี่ยงต้องป้องกัน

เพราะการทำงานเป็นวิถีชีวิตประจำวันของคนวัยทำงาน ซึ่งเวลาที่ใช้ในการทำงานของคนส่วนใหญ่คือประมาณ 8 ชั่วโมงการที่ต้องนั่งโต๊ะทำงานเป็นเวลานาน ๆ รวมถึงใช้คอมพิวเตอร์แทบจะตลอดเวลาการทำงานในแต่ละวัน ย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ไม่มากก็น้อย ไม่อยากเสี่ยงก็ต้องรู้จักการป้องกันตัว