Tag Archives: เยียวยารักษา

สร้างครอบครัวให้แข็งแกร่งด้วย…. “ครอบครัวบำบัด”

ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสังคมไทยปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมคนเมือง ทำให้บทบาทหน้าที่ระหว่างพ่อแม่กับลูกเปลี่ยนแปลงไป สังคมเร่งรีบมากขึ้นพ่อแม่ย่อมมีเวลาใกล้ชิดกับลูกน้อยลง การอบรมลูกลดลง