Tag Archives: เมาเละ

4 ปาร์ตี้ “เมาเละ” วางตัวยังไงให้ถูกกาลเทศะ

คนที่อยู่มากกว่า 2 คนขึ้นไปก็เรียกว่า “สังคม” แล้ว ดังนั้น ต้องมีกฏกติกามารยาทในการอยู่ร่วมกัน รวมไปถึงเรื่องของ “กาลเทศะ” ด้วยเช่นเดียวกัน