Tag Archives: เที่ยวกับครอบครัว

“ออกไปเที่ยวกัน!” กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

การใช้เวลากับครอบครัว ถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว และยังเป็นรากฐานของความสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัว หากสมาชิกภายในครอบครัวมีเวลาได้อยู่ร่วมกัน มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะทำให้สมาชิกภายในครอบครัวมีความรักใคร่ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาครอบครัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้

5 วิธีเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางอย่างปลอดภัย

การเดินทางร่วมกันเป็นช่วงเวลาคุณภาพที่มีค่ามากสำหรับครอบครัว เพราะสมาชิกจะได้อยู่ร่วมกันพร้อมหน้าเป็นโอกาสที่จะได้พูดคุยแชร์ความคิดความรู้สึกต่อกัน แต่คงจะไม่ใช่เรื่องสนุกแน่หากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นระหว่างเดินทาง