Tag Archives: เด็กดื่มสุรา

นึกสนุกให้เด็กลองดื่มสุรา เสี่ยงทำสูญเสียพัฒนาการทางสมอง

อย่าหาทำ ปล่อยโอกาสให้เด็กได้ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อในอนาคตจะได้คอแข็ง โดยหารู้ไม่ว่าการให้เด็กดื่มสุราอันตรายมากกว่าผู้ใหญ่หลายเท่า