Tag Archives: สิ่งแปลกปลอมเข้าตา

วิธีปฐมพยาบาลเมื่อสิ่งแปลกปลอมเข้าตาหรือหูคนในบ้าน

สิ่งแปลกปลอม หมายถึง วัตถุ เศษวัตถุ หรือสารใดๆ ที่เข้าไปในร่างกาย และทำให้เกิดอาการผิดปกติขึ้น ครอบครัวไหนมีเด็กหรือผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้าน เนื่องจากเด็กมีความซุกซนตามวัย ส่วนคนชราก็เป็นวัยแห่งความเสื่อมของสังขาร จึงเสี่ยงต่อการมีสิ่งแปลกปลอมหลุดเข้าไปในอวัยวะต่างๆ โดยเฉพาะตาและหู

CLOSE
CLOSE