Tag Archives: สิทธิบัตรทอง

เช็คสิทธิประโยชน์ “บัตรทอง” สำหรับเด็กไทย

เด็กไทยเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดเพื่อนำพาประเทศไปสู่การพัฒนาและความก้าวหน้า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จึงจัดชุดสิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนให้เด็กไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ เติบโตเป็นประชากรคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต สิทธิการรักษาพยาบาลจากรัฐบาลสำหรับคนไทย มี  3  ระบบใหญ่ คือ… สิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการ สิทธิประกันสังคม สิทธิหลักประกันสุขภาพ หรือที่รู้จักกันในนาม “สิทธิ 30 บาท” หรือ…