Tag Archives: วิกลจริต

สำรวจคนใกล้ชิด… แบบไหนที่เรียกว่า “วิกลจริต”

“วิกลจริต”หรือ “โรคจิต” (Psychosis)คือ ภาวะผิดปกติทางจิตที่มีความผิดปกติของความคิด อารมณ์ พฤติกรรมอย่างมากจนไม่อยู่ในโลกของความเป็นจริง ซึ่งผู้ป่วยมักจะไม่ยอมรับว่าตนเองป่วย โดย “โรคจิต” เป็นโรคกลุ่มเล็กๆ กลุ่มหนึ่งในกลุ่มโรคทางจิตเวชทั้งหมดที่มีหลายโรค