Tag Archives: วัณโรคดื้อยา

สำรวจพฤติกรรมที่ทำให้เสี่ยง “วัณโรคดื้อยา”

“วัณโรค” หรือ “โรคทีบี” (TB) เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรังที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง โดยในรายที่เป็นหนักอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้แม้ปัจจุบันวัณโรคสามารถรักษาด้วยยาจนหายขาดได้ แต่ปัญหาคือ ผู้ป่วยบางรายหยุดยาเอง ไม่กินยาจนครบชุดเพราะเข้าใจว่าหายแล้ว แต่ที่จริงยังคงมีเชื้อวัณโรคหลงเหลืออยู่ในร่างกายนำไปสู่การเกิด “วัณโรคดื้อยา”