Tag Archives: รักษานํ้าหนัก

คำนวณการลดน้ำหนักของเราเพื่อกำหนดเป้าหมายแคลอรี่รายวันของคุณทำอย่างไร?

ว่าด้วยเรื่องการคำนวนแคลอรี่ในแต่ละวันต้องเริ่มที่ตัวเราว่าว่าเหมาะกับแบบไหน เท่าไหร่ถึงดี