Tag Archives: ภาวะแทรกซ้อนรุนแรงในระหว่างตั้งครรภ์

“ภาวะครรภ์เป็นพิษ” เสี่ยงทั้งแม่และเบบี๋ ต้องระวัง!

ภาวะครรภ์เป็นพิษ เป็นภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งมักจะมีอาการในช่วงอายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ขึ้นไป ที่น่ากลัวก็คือ ภาวะครรภ์เป็นพิษอาจพบในสตรีตั้งครรภ์ที่มีสุขภาพดี รวมถึงถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ดีพอ อาจทำให้แม่และเด็กในครรภ์ได้รับความเสี่ยงถึงขั้นเสียชีวิตได้   ส่วนสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงของภาวะครรภ์เป็นพิษ อาจเกิดได้จากหลายปัจจัยร่วมกัน  เช่น  ระบบภูมิคุ้มกันเกิดความผิดปกติ หลอดเลือดบริเวณรกมีความผิดปกติ กรรมพันธุ์ มีโรคประจำตัวเรื้อรังก่อนตั้งครรภ์ ตั้งครรภ์ในขณะอายุน้อยกว่า 20 ปี…