Tag Archives: ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง

ทำความรู้จักและเข้าใจ “ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง”

“ภาวะกล้ามเนื้อพร่อง” เป็นภาวะที่มีการสูญเสียมวลกล้ามเนื้อรวมทั้งกำลังกล้ามเนื้อภาวะกล้ามเนื้อพร่องนี้พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ และจะเพิ่มขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น (การสูญเสียมวลกล้ามเนื้อและกำลังกล้ามเนื้อจะเด่นชัดเมื่ออายุประมาณ 50 ปีขึ้นไป จะเกิดเร็วขึ้นเมื่อมีอายุ 60 ปีขึ้นไป)