Tag Archives: พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อ

พัฒนาการตามวัยของเบบี๋ กับทักษะการกิน-ลักษณะอาหาร

พฤติกรรมการกินและการเติบโตที่สมวัยของเด็กทารกจะเกิดขึ้นได้ พ่อแม่ต้องส่งเสริมทั้งในเรื่องของโภชนาการและบรรยากาศระหว่างมื้ออาหาร