Tag Archives: พฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่น

ทำอย่างไรดี เมื่อลูกหลานในบ้านมีพฤติกรรมรุนแรง

นับเป็นปัญหาสังคมที่มีให้เห็นบ่อยครั้งจนสร้างความเคยชินให้คนในสังคมโดยไม่รู้ตัว สำหรับปัญหาพฤติกรรมความรุนแรงของวัยรุ่นที่ปรากฎเป็นข่าวทางสื่อต่างๆ มีออกมาเรื่อยๆ และมีแนวโน้ม ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น