Tag Archives: ปัญหาอารมณ์ของเด็ก

ส่องพฤติกรรมของพ่อแม่ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของเบบี๋

ช่วงปฐมวัยคือช่วงเวลาแห่งรากฐานของการพัฒนาทั้งปวง เป็นช่วงวัยที่พัฒนาการด้านสมองและการเรียนรู้เป็นไปอย่างรวดเร็วที่สุดในชีวิต การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในเด็กปฐมวัยเป็นสิ่งที่เสริมสร้างให้เกิดกับเด็กได้ และมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเด็กที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ดี จะสามารถควบคุมและจัดการอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ รวมทั้งสามารถใช้สติปัญญาได้อย่างเต็มที่ และเติบโตเป็นคนดี มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิต นอกจากนี้ ยังเป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดปัญหาด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของเด็ก และยังช่วยป้องกันการใช้ความรุนแรงในสังคมอีกด้วย