Tag Archives: ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งปอด

“มะเร็งปอด” ว่าด้วยปัจจัยเสี่ยงของโรค-อาการ-วิธีรักษา

มะเร็งปอดเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดทั่วโลก ที่น่ากลัวคือ ผู้ป่วยส่วนมากจะได้รับการวินิจฉัยและรักษาเมื่ออยู่ในระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ของโรค ทำให้อาการอาจลุกลามรุนแรงจนยากจะรักษา