Tag Archives: ชนิดเบเซลเซลล์

“มะเร็งผิวหนัง”รู้จักไว้ไม่เสียหลาย

มะเร็งผิวหนัง (Skin cancers)เป็นมะเร็งที่พบได้น้อย ประมาณร้อยละ 5 ของมะเร็งทั้งหมด มักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปี และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง