Tag Archives: ความรัก ครอบครัว

12 ข้อควรทำสร้างครอบครัวกลมเกลียว

ครอบครัวที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกันในครอบครัว บางครั้งอาจจะไม่ใช่แค่คนสองคน บางครอบครัวอยู่ร่วมกันหลายรุ่นทั้งคนชรา วัยทำงาน วัยรุ่น วัยเด็ก ต่างคนต่างมีความคิดเห็น การใช้ชีวิต หรือพื้นที่ส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป