Tag Archives: ความพิการแต่กำเนิดที่ป้องกันได้

“ความพิการแต่กำเนิด” มีอะไรบ้างที่ป้องกันได้และป้องกันไม่ได้

แม่ท้องทุกคนมีความเสี่ยงที่จะมีลูกพิการบางอย่างแต่กำเนิด โดยไม่จำเป็นว่าต้องมีประวัติคนในครอบครัวเป็นมาก่อนเลย ซึ่งความเสี่ยงนั้นเกิดจากหลายปัจจัย อาทิ สุขภาพของแม่, ไม่ได้ฝากครรภ์ หรือคลอดก่อนกำหนด