Tag Archives: การสูดสำลักขี้เทา

“สูดสำลักขี้เทา” อาการผิดปกติที่อาจทำให้เบบี๋ถึงตาย!

การที่เด็กทารกในครรภ์ถ่ายขี้เทาออกมาก่อนกำหนด ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดเลือดไปเลี้ยงทารก อาจจะเกิดจากคุณแม่มีโรคประจำตัว หรือสาเหตุอื่นๆ ทำให้เลือดไปเลี้ยงทารกผ่านสายสะดือแม่น้อยลงแล้วก็จะมีปฏิกิริยาทางระบบประสาทกระตุ้นทำให้เด็กมีการถ่ายขี้เทาออกมา