Tag Archives: การทำงาน

สุขภาพจิตดีด้วย 3 แนวทางจัดการความเครียดในการทำงาน

คนในวัยทำงานใช้เวลาเกือบครึ่งหนึ่งของวันในการทำงาน บ่อยครั้งที่เกิดปัญหาต่าง ๆ จากการทำงาน ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดได้ ส่งผลให้ไม่มีความสุขในการทำงาน มีอาการผิดปกติทางร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรม และความเครียดที่สะสมอาจส่งผลให้ป่วยทางกายและทางจิตใจได้