Tag Archives: การคุกคามความปลอดภัยเด็กผ่านสื่อออนไลน์

ข้อแนะนำเพื่อให้เด็กและผู้ปกครองมีความรู้เท่าทันสื่อออนไลน์

ในยุคที่โซเชียลเข้าถึงง่าย พ่อแม่ควรใส่ใจการใช้งานของลูกให้ใช้งานอย่างปลอดภัยและรู้เท่าทันสื่อออนไลน์