ควบคุมการใช้เน็ตในครอบครัวด้วยหลัก “3 ต้อง 3 ไม่”

0

ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานเฟซบุ๊กเกือบ 600 ล้านคนทั่วโลก และมีราวๆ 10 ล้านคนในไทย จากสถิติต่างๆ พบว่าคนทั่วโลกมีแนวโน้มจะติดโลกโซเชียลมากขึ้น และนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องให้ความสนใจ เพราะการติดโซเชียล นำมาซึ่งปัญหาและผลกระทบมากกว่าที่คิด!

ข้อมูลจาก น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า…

เหตุผลสำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกมีแนวโน้มจะติดโลกโซเชียลมากขึ้น คือ การไม่อยากอยู่อย่างโดดเดี่ยว, ต้องการการมีตัวตนมากกว่าที่เป็นอยู่ มากกว่าที่คิด, มีความอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่น พอๆกับต้องการให้คนอื่นรู้เรื่องของตน และการโหยหาแรงสนับสนุนและการยอมรับจากสังคม

การติดโซเชียลก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อตัวเองและต่อสังคมที่รุนแรงในแต่ละช่วงวัย เช่น ในกลุ่มวัยก่อนเรียน พบปัญหาสมาธิสั้น สูญเสียทักษะสังคม และการเสียการเรียนรู้จากประสบการณ์ และการลงมือทำ กลุ่มวัยเรียนก่อให้เกิดปัญหาด้านความรุนแรง อ้วน,สายตาเสีย, เสียวินัย, และผลการเรียนลดลง กลุ่มวัยรุ่น ทำให้เกิดค่านิยมการบริโภคติดอินเทอร์เน็ต การรังแกกันทางโซเชียล,การล่อลวงค่านิยม และพฤติกรรมทางเพศ ผิดปกติ เป็นต้น

การควบคุมใช้อินเทอร์เน็ตในครอบครัว

ด้วยหลัก “3 ต้อง 3 ไม่”

control-the-use-of-the-internet-in-the-family-with-the-main-3-must-3-not

โดย นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

  1. ต้องกำหนดเวลา
  2. ต้องกำหนดรายการ
  3. ต้องเล่นกับลูก
  4. ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตในห้องนอน
  5. ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตในเวลาที่เป็นเวลาของครอบครัว
  6. พ่อแม่ผู้ปกครองต้องไม่เป็นแบบอย่างที่ผิด

สำหรับข้อควรปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต คือ Do คือ รู้เป้าหมาย ควบคุมเวลา ใช้วิจารณญาณกับเนื้อหา และใช้เพื่อทำสิ่งดีๆ ให้กับชีวิต และ Don’t คือ อย่าทำด้วยความรู้สึก เช่น เล่นอินเทอร์เน็ต เพราะรู้สึกเบื่อ เหงา ตื่นเต้น เล่นไป เรื่อยๆ งมงาย รุนแรง ลามก จมปลัก แต่ควรใช้อินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุผล เช่น เพื่อ ค้นหาความรู้ เพื่อผ่อนคลายความเครียด

พ่อแม่ต้องตระหนักถึงผลเสียจากการใช้โซเชียลที่ไม่ถูกต้อง รวมทั้งเรียนรู้วิธีการใช้อย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้ลูกเสพติดโซเชียล ทั้งนี้ตัวพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านต้องทำตัวให้เป็นแบบอย่างด้วยค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *