ปรับพฤติกรรมสุขภาพลูก ก่อนเสี่ยงป่วยด้วยโรคต่างๆ

0

สุขภาพเป็นเรื่องสำคัญของทุกคนในครอบครัว เพราะการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสมทั้งด้านการบริโภค สุขอนามัย ความปลอดภัย และมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากขึ้น อาจนำไปสู่การเกิด โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง จึงเป็นหน้าที่ของพ่อแม่ในการดูแลและปรับพฤติกรรมสุขภาพของสมาชิกในบ้าน เพื่อลดความเสี่ยงค่ะ

ข้อมูลจาก แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัยและโฆษกกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่า…

แม้ในช่วงวัยเรียนตอนปลายประมาณ 12 ปี อวัยวะในร่างกายมีการทำงานที่เกือบสมบูรณ์เต็มที่แล้ว ทำให้สุขภาพทั่วไปของเด็กวัยนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ ไม่เกิดการเจ็บป่วยง่าย แต่ก็ยังมีปัญหาสุขภาพและพฤติกรรมเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวัง

behavioral-health-of-kids-before-the-disease-with-various-diseases

จากผลการสำรวจพฤติกรรมพึงประสงค์ เด็กวัยเรียนของกรมอนามัย ในนักเรียนอายุ 12 ปี ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา พบสิ่งที่น่าสนใจ ดังนี้

  • 1 ใน 5 ของนักเรียนไทย มีภาวะอ้วน สูงถึง ร้อยละ 21.6 แต่มีเพียงแค่ 1 ใน 3 ของเด็กอายุ 12 ปี ที่กินข้าวครบ 3 มื้อ
  • มีนักเรียนถึง 4 ใน 5 ที่ดื่มน้ำอัดลม
  • มีนักเรียนแค่ 1 ใน 3 ที่มีกิจกรรมทางกายมากกว่า 3 วันต่อสัปดาห์ และมากกว่า 60 นาทีใน 1 วัน
  • ประมาณ 2 ใน 4 ใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือนานเกิน 2 ชั่วโมง

นอกจากนี้ พบว่า นักเรียนเกือบครึ่ง ไม่แปรงฟันก่อนนอน ส่วนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมีเพียง 1 ใน 3 ที่คัดแยกขยะลงถังก่อนทิ้ง โดยผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่าเด็กนักเรียนยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม ทั้งด้านการบริโภค สุขอนามัย ความปลอดภัย รวมทั้งมีพฤติกรรมเนือยนิ่งมากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้จะส่งผลเสียต่อสุขภาพเด็กอาจนำไปสู่โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อาทิ โรคอ้วน เบาหวาน และความดันโลหิตสูง ส่งผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ในระยะยาวได้

การส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยให้เติบโตได้อย่างมีคุณภาพ ควรเตรียมตัวเด็กให้มีความพร้อม มีการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างรอบด้าน โดยอาศัยครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างวินัยเชิงบวกด้านสุขภาพ ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเห็นความสำคัญของสุขภาพ รวมทั้งการสร้างทั้งความเข้าใจและความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อมภายในครอบครัว โรงเรียนและชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึง เข้าใจข้อมูลสุขภาพ และสามารถตัดสินใจดูแลสุขภาพตนเองให้ได้อย่างเหมาะสม

ไม่อยากให้ลูกหลานเสี่ยงเจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆ ตั้งแต่อายุยังน้อย ผู้ใหญ่ในครอบครัวต้องช่วยกันปลูกฝังและปรับพฤติกรรมสุขภาพลูกอย่างเหมาะสม วิธีที่ง่ายที่สุด คือ การทำให้เห็นเป็นแบบอย่างค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *