“การเล่น-ออกกําลังกาย-พักผ่อน” ช่วยเบบี๋โตอย่างมีคุณภาพ

0

เด็กแรกเกิดถึงอายุ 5 ปี เป็นช่วงเวลาที่เด็กเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาก โดยเฉพาะร่างกายและสมอง ทั้งยังเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดของการสร้างรากฐานชีวิตและจิตใจของมนุษย์ การส่งเสริมพัฒนาการเบบี๋ให้เหมาะสมตามวัยจะช่วยให้เด็กเติบโตอย่างมีคุณภาพ และ 3 เรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องส่งเสริมเบบี๋อย่างเหมาะสม คือ “การเล่น-ออกกําลังกาย-พักผ่อน”

11

 

การเล่นของเด็กเป็นวิธีการเรียนรู้อย่างหนึ่งโดยธรรมชาติ การเล่นของเด็กที่แท้จริง พ่อแม่ ผู้ปกครอง ต้องเปิดโอกาสให้เด็กเล่นอย่างอิสระทั้งทางกาย ทางความคิด และทางสังคม เด็กจะมีความสุขเมื่อได้เล่น โดยธรรมชาติแล้วเด็กต้องการเล่นอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นสิ่งที่นำไปสู่การเรียนรู้ตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยส่งเสริมพัฒนาการตามวัยทำให้เด็กเป็นคนช่างสังเกต รู้จักคิดเชื่อมโยงเหตุผลการเล่นช่วยให้เด็กพัฒนาไปสู่วิธีการดำเนินชีวิตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ นำไปสู่การรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง เรียนรู้ระเบียบวินัย รู้จักควบคุมอารมณ์ถ่ายทอดจินตนาการ

เด็กเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ โดยการเล่นผ่านทางประสาทสัมผัสการเล่นของเล่น ได้สังเกตเห็นความแตกต่างและความคล้ายคลึงของสิ่งต่าง ๆ ที่เล่น ได้เรียนรู้ รูปร่าง ขนาดความหยาบ ความละเอียดของวัตถุของเล่นนั้นผู้ปกครองควรจัดเวลา และสถานที่ให้เหมาะสมเพื่อให้เด็กได้มีการออกกำลังกายเคลื่อนไหว เช่น การคืบคลาน การเกาะเดิน หรือ การวิ่ง ในที่โล่งกว้าง บรรยากาศถ่ายเท และคำนึงถึงความปลอดภัย เพราะการเล่น การออกกำลังกายมีความสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กแต่ละวัยเกิดการเรียนรู้ มีความสนุกสนานได้สำรวจค้นพบสิ่งใหม่ๆ ได้แสดงออกเลียนแบบท่าทางต่าง ๆ

 

12

พ่อแม่ ผู้ปกครอง ควรให้จัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ให้เด็ก ๆ สามารถเล่นและออกกำลังกายไปด้วยในขณะเดียวกัน หากเห็นว่าเด็กร่าเริงแจ่มใสสนุกเพลิดเพลิน แสดงว่า การเล่น และออกกำลังกายของเด็กอยู่ในระดับพอดี ซึ่งจะเกิดผลดี ทำให้เด็กคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง กล้ามเนื้อแข็งแรง ฝึกความคิดสร้างสรรค์ และเรียนรู้การแก้ไขปัญหาได้ดี ทั้งนี้ ควรให้เด็กอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ และระมัดระวังการเล่นที่ก่อให้เกิดอันตราย หรือการเลียนแบบที่อาจทำให้เด็กใช้ความรุนแรง เช่น การเล่นโลดโผนรุนแรงการเลียนแบบที่ไม่ดี เช่น เล่นอาวุธ หรือสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย เช่น ที่สูงถนน ใกล้นํ้า เป็นต้น

 

13

หลังจากการเล่นและออกกำลังกายแล้ว ควรมีเวลาพักผ่อนอย่างเหมาะสมและเพียงพอซึ่งการนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายได้ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะในเวลาที่เด็ก ๆ นอนหลับสนิทต่อมใต้สมองจะหลั่งฮอร์โมนชื่อโกรทฮอร์โมนออกมา ช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตสูงขึ้น นอกจากนี้ การนอนไม่พอยังส่งผลถึงการรับรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้สิ่งใหม่ การแก้ปัญหาและความจำลดน้อยลง

ทั้งนี้ พ่อแม่ ผู้ปกครองควรบาลานซ์ “การเล่น-ออกกําลังกาย-พักผ่อน” อย่างเหมาะสม และควรหาเวลาทำกิจกรรมเหล่านี้กับเบบี๋ด้วยตัวเอง เพื่อสังเกตพัฒนาการของเจ้าตัวเล็กอย่างใกล้ชิดและเป็นการสร้างสายใยผูกพันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *