รู้หรือไม่? 1,000 วันแรกของชีวิตสำคัญสุดต่อสมอง

0

เด็กแรกเกิดถึง 5 ปี เป็นช่วงอายุที่สำคัญที่สุด เด็กจะเจริญเติบโตได้เต็มศักยภาพ ต้องอาศัยพ่อแม่ ผู้เลี้ยงดู ที่ให้ความรัก ความเอาใจใส่ เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด เมื่อโฟกัสไปที่เรื่องสมองของเด็กนั้น ใน 1,000 วันแรกของชีวิตนับตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงสองขวบปีแรก ถือเป็นช่วงวัยทองของเด็กที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมอง!!

นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเรื่อง ขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 1,000 วันแรกของชีวิต และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน ฟันไม่ผุ พัฒนาการสมวัย ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซนเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ว่า…

ใน 1,000 วันแรกของชีวิตนับตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึงสองขวบปีแรก เป็นช่วงวัยทองของเด็กที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาสมอง เพราะเป็นช่วงที่โครงสร้างสมองมีการพัฒนาสูงสุด ทั้งการสร้างเซลล์สมองและการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์สมองเกิดเป็นโครงข่ายใยประสาทนับล้านโครงข่าย ซึ่งการที่เซลล์สมองมีการเชื่อมต่อกันทำให้เกิดการสื่อสารระหว่างเซลล์อย่างมีประสิทธิภาพ มีผลต่อพัฒนาการทางสมองของเด็ก ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

did-you-know-the-first-1000-days-of-life-most-important-to-the-brain

ดังนั้น เด็กจึงควรได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนในช่วงดังกล่าว โดยช่วง 270 วันอยู่ในท้องแม่ แม่ควรกินอาหารที่ดีมีประโยชน์ เช่น ปลา ตับ ไข่ ผัก ผลไม้ และนมสดรสจืด ช่วง 180 วัน (แรกเกิดถึง 6 เดือน) เป็นช่วงที่ลูกควรได้กินนมแม่อย่างเดียว 6 เดือนเต็ม เพราะนมแม่เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับลูก

จากนั้น 550 วัน (หลัง 6 เดือนถึง 2 ปี) ให้ลูกกินนมแม่ควบคู่อาหารตามวัย (โดยเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและหลากหลาย เพื่อให้พลังงานและสารอาหารครบถ้วนและเพียงพอกับความต้องการของทารก ได้แก่ ข้าว เนื้อสัตว์ ปลา ตับ ไข่ ผักและผลไม้เป็นประจำทุกวัน ให้ไขมันให้เพียงพอ) เพื่อเป็นการเตรียมสมอง ร่วมกับการพัฒนาทักษะของเด็กโดยกระบวนการกระตุ้นผ่านกิจวัตรประจำวัน ในรูปแบบ กิน กอด เล่น เล่า ที่เหมาะสมจากผู้ปกครอง และชุมชน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเด็กไทยให้มีคุณภาพ

การได้สารอาหารต่างๆ อย่างครบถ้วน รวมทั้งการกระตุ้นพัฒนาการที่ถูกต้อง จะทำให้เด็กเจริญเติบโตเต็มที่ และมีพัฒนาการที่ดี อันจะเป็นพื้นฐานของการมีสติปัญญาและการเรียนรู้ที่ดีต่อไปในอนาคตค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *