Tag Archives: Fluorine

Thoughtful woman thinking, touching her chin and looking up

รู้จัก “ฟลูออรีน” แร่ธาตุที่หลายคนไม่รู้จัก!!

ทราบกันดีว่าแร่ธาตุ (mineral) เป็นสารอนินทรีย์ที่ร่างกายจำเป็นต้องมีอยู่ในระดับที่เหมาะสมจึงจะสามารถทำงานได้ เป็นส่วนประกอบของสารหลายชนิดที่มีความสำคัญต่อการทำหน้าที่ของเซลล์และอวัยวะ โดยแต่ละชนิดนั้นทำหน้าที่แตกต่างกัน รวมถึงร่างกายต้องการในปริมาณที่ต่างกันด้วยและหนึ่งในแร่ธาตุที่เราควรทำความรู้จักก็คือ “ฟลูออรีน”