Tag Archives: fibrocystic breast disease

women-with-children-may-risk-breast-cancer-than-women-without

การศึกษาพบ ผู้หญิงที่มีลูกอาจเสี่ยง “มะเร็งเต้านม” มากกว่า

ผู้หญิงที่เพิ่งคลอดลูกอาจมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นมะเร็งเต้านม การวิจัยที่ผ่านมาได้แนะนำการคลอดให้ผลป้องกันมะเร็งเต้านม แต่งานวิจัยใหม่ที่ตีพิมพ์ใน Annals of Internal Medicine ได้ข้อสรุปว่า ผลกระทบเชิงป้องกันอาจใช้เวลาสองทศวรรษในการพัฒนา

early-signs-of-breast-cancer-and-later-signs

7 สัญญาณเริ่มต้นของมะเร็งเต้านม รวมทั้งอาการที่รุนแรงขึ้น

เนื่องจากประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมมากถึง 39.43% โดยพบมากที่สุดในช่วงอายุ 55 ปี ทั้งยังมีแนวโน้มของจำนวนผู้ป่วยเพื่มสูงขึ้นเรื่อยๆ จากรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้หญิงในยุคใหม่ สำหรับสาเหตุการเกิดมะเร็งเต้านมเกิดจากเนื้อเยื่อที่มีความผิดปกติภายในเต้านมแล้วกลายเป็นเซลล์มะเร็งที่ค่อยๆ ขยายใหญ่ขึ้นจนกลายเป็นก้อนเนื้อร้าย