หนูขี้อายหรือกลายเป็น Selective Mutism

0

เราอาจเคยมีความรู้สึกว่าบางครั้ง  ลูกติดคุณพ่อคุณแม่มาก  ไม่ค่อยกล้าแสดงออก  ไม่มั่นใจที่จะพูดคุยแสดงอารมณ์ความรู้สึกต่อหน้าคนแปลกหน้า  หรือหากต้องอยู่ในสถานที่ที่ไม่เป็นส่วนตัวหรือไม่ใช่ที่ที่คุ้นเคย  โดยเฉพาะการเพิ่งเข้าเรียน  ย้ายห้องใหม่  มีเพื่อนใหม่ ฯลฯ  ซึ่งก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร  หากลูกจะต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และปรับตัวบ้าง  อาจจะใช้เวลามากน้อยแตกต่างกันออกไป  แต่หากเกินจาก 1 เดือนขึ้นไปลูกยังไม่พูดคุยกับใครเลย  คุณพ่อคุณแม่คงต้องรีบเก็บข้อมูล  เฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิด  เพราะลูกอาจมีพฤติกรรม Selective Mutism เสียแล้ว

ไม่พูดแบบไหน.. เรียกว่าเสี่ยง?

หนูขี้อายหรือกลายเป็น Selective Mutism (3)

ไม่สามารถพูดในสถานการณ์หรือสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง

เช่น  เมื่ออยู่โรงเรียน  เมื่ออยู่ในที่สาธารณะ  เด็กบางคนพูดคุยเป็นปกติเมื่ออยู่ที่บ้าน  หรือเฉพาะกับคนในครอบครัว  แต่เมื่ออยู่โรงเรียนจะมีพฤติกรรมอีกแบบ  ซึ่งโดยมากคุณพ่อคุณแม่มักจะไม่รู้เลยว่าลูกผิดปกติจนกระทั่งได้รับการรายงานจากคุณครู

การเลือกพูดเฉพาะที่หรือเลือกที่จะไม่พูดในบางที่  เริ่มเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางสังคม

เด็กบางคนเมื่อมีพฤติกรรม Selective Mutism  จะไม่ใช้การพูดในการสื่อสารกับครูหรือเพื่อน  แต่จะสามารถเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ได้  แต่แสดงท่าทางในการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ แทน  แต่การไม่พูดย่อมทำให้การเรียนรู้และพัฒนาการทางสังคมเกิดปัญหา  โดยเฉพาะในระยะยาว

หนูขี้อายหรือกลายเป็น Selective Mutism (2)

ไม่ยอมพูดนานกว่า 1 เดือน

นับจากการเริ่มปรับตัวกับโรงเรียน  หรือสถานการณ์ใหม่ๆ

เด็กมีพัฒนาการทางสมอง  การรับรู้  เข้าใจ  สิ่งต่างๆ ได้ตามปกติ  แต่ไม่พูด

พฤติกรรม Selective Mutsim เป็นภาวะที่ไม่กระทบกับพัฒนาการทางสมองเด็กบางคนสามารถเรียนหนังสือได้ดี  เรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้รวดเร็ว  พูดได้  เขียนได้ ตามปกติ  แต่เลือกที่จะไม่พูดในบางสถานการณ์เท่านั้น

หนูขี้อายหรือกลายเป็น Selective Mutism (1)

สำหรับสาเหตุของการเกิดพฤตินี้ยังไม่สามารถบอกได้อย่างแน่ชัด  แต่ส่วนใหญ่สันนิษฐานว่าเกิดจากสภาพแวดล้อมหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรม  เช่น  ภาวะครอบครัวที่ขัดแย้งกันบ่อยครั้งหรือรุนแรง  การเกิดความบอบช้ำทางใจตั้งแต่ยังเล็ก  หรือแม้กระทั่งการติดแม่มากเกินไป

พฤติกรรม Selective Mutism นี้ อาจจะไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายโดยตรงต่อสุขภาพร่างกาย  แต่ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก  โดยเฉพาะในระยะยาว  หากคุณพ่อคุณแม่สามารถตรวจพบและได้รับคำแนะนำจากคุณหมอแต่เนิ่นๆ ก็จะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีและสามารถช่วยให้เด็กสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมปกติได้เร็วขึ้นค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *