เทคนิคการสื่อสารเรื่องเพศอย่างเข้าใจและเข้าถึงคนในครอบครัว

0

การพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง นับว่าเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว การสื่อสารที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างเป็นไปโดยราบรื่น ในทางกลับกันถ้าได้รับการสื่อสารทางลบอยู่เสมอ จะทำให้เกิดความรู้สึกไม่พอใจ ต่อต้านคำตักเตือน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมาได้

จุดเริ่มต้นของการพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง จึงควรเริ่มจากการสื่อสารทางบวก เพื่อสร้างความรู้สึก ความสัมพันธ์ที่ดี เกิดความเข้าใจ จูงใจให้ร่วมมือ ยอมรับและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เหมาะสำหรับวัยรุ่นที่ต้องสื่อสารกับพ่อแม่ ที่มักมีปัญหาในการพูดคุย เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ข้อมูลจากหนังสือ คู่มือพัฒนาทักษะการสื่อสาร เรื่องเพศระหว่างวัยรุ่นกับครอบครัว โดยกรมอนามัย ระบุว่า เทคนิคต่อไปนี้ สามารถนำไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

sexual-communication-techniques-understanding-and-accessing-families

1.ปรับทัศนคติของตนเองก่อน

โดยเตรียมตัวเองให้พร้อมก่อนว่าเรื่องเพศ เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย มีพัฒนาการตามธรรมชาติของแต่ละช่วงวัย และไม่ใช่เรื่องน่าอาย ซึ่งวัยรุ่นสามารถพูดคุยกับพ่อแม่ได้ โดยเปิดใจให้กว้างและพร้อมที่จะรับฟัง เช่น สงสัยในความรัก การมีประจำเดือน ความกังวลเรื่องรูปร่างหน้าตาและเพศ จึงเป็นเรื่องที่จำเป็นต้องเรียนรู้ เพื่อรู้จักดูแลตนเองและอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้

2.คอยดูจังหวะ

ว่าช่วงไหนเป็นช่วงไหนที่สามารถพูดคุยกับพ่อแม่ ผู้ปกครองได้ จุดประเด็นในการพูดคุยโดยใช้เหตุการณ์รอบตัว เช่น เวลาพูดคุยอาจยกสถานการณ์จากข่าว หรือในละครมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้และไม่ควรเข้าไปปรึกษาในขณะที่พ่อแม่ ผู้ปกครองกลับบ้านมากำลังหงุดหงิด อารมณ์เสียจากที่ทำงาน

3.คอยบอกพัฒนาการของร่างกาย

ของเราให้พ่อแม่ ผู้ปกครองทราบ จะเห็นได้ว่าวัยรุ่นมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และมักวางตัวออกห่างจากพ่อแม่ แต่กระนั้นก็ยังต้องการความสนใจจากพ่อแม่อยู่ ดังนั้นการสื่อสารพูดคุยปรึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการหรือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าใจลูกมากยิ่งขึ้น

4.เลือกใช้คำศัพท์ปกติเวลาพูดคุยกับพ่อแม่

ผู้ปกครองเรื่องเพศศึกษา ควรใช้คำพูดที่ผู้ใหญ่สามารถเข้าใจได้ง่าย เนื่องจากวัยรุ่นมักมีคำศัพท์เฉพาะตัว ซึ่งอาจทำให้เข้าใจไม่ตรงกันหรือมีวิธีการสื่อสารที่ไม่ดีนัก เช่น การสื่อสารที่กล่าวโทษอีกฝ่าย วิธีการพูดเช่นนี้มักทำให้โต้เถียงกันมากกว่าที่จะเข้าใจ ดังนั้น หลักการสื่อสารที่จะส่งเสริมสัมพันธภาพอันดี ควรเริ่มต้นที่การพูดถึงความรู้สึกความต้องการของตนเองก่อน


การสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญมากๆ นะคะ เพราะช่วยทำให้คนหลากช่วงวัยในบ้านเปิดใจและเข้าใจกันมากขึ้น  ช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาหรือเมื่อเกิดปัญหาจะได้ช่วยกันหาทางแก้ไขค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *