12 ข้อควรทำสร้างครอบครัวกลมเกลียว

0

ครอบครัวที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกันในครอบครัว  บางครั้งอาจจะไม่ใช่แค่คนสองคน  บางครอบครัวอยู่ร่วมกันหลายรุ่นทั้งคนชรา วัยทำงาน  วัยรุ่น  วัยเด็ก  ต่างคนต่างมีความคิดเห็น  การใช้ชีวิต  หรือพื้นที่ส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป

ดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีการปรับตัวเข้ากันเพื่อให้บรรยากาศในครอบครัวเต็มไปด้วยความรัก  ความสุข  ทำให้คนในครอบครัวเกิด ความสุขความสบายใจในการอยู่ร่วมกัน

harmonious-family

วิธีสร้างครอบครัวกลมเกลียว

 1. ยิ้มแย้มแจ่มใสกับทุกคน
 2. รักและห่วงใย  รู้จักอาทรและช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
 3. รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
 4. ช่วยงานบ้านด้วยความเต็มใน
 5. รู้จักฟังผู้อื่นพูดและรู้จักยอมรับในความคิดของผู้อื่น
 6. ไม่ทะเลาะวิวาทกับพี่น้องหรือบุคคลในครอบครัว
 7. ไม่เอาแต่ใจตัวเอง  มีเหตุผล  ไม่ใช้อารมณ์ตัดสินปัญหา
 8. ไม่แสดงกิริยาก้าวร้าวเมื่อไม่พอใจ
 9. เคารพนับถือ  มีสัมมาคารวะต่อพ่อแม่  ญาติผู้ใหญ่
 10. มีน้ำใจเอื้อเฟื้อ  เสียสละ  และให้อภัย
 11. เอาใจใส่ความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัว
 12. สมาชิกในครอบครัวร่วมรับผิดชอบการวางแผนเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของครอบครัว

 

อาจจะเป็นหลักการทีได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยๆ   ไม่ได้มีอะไรพิเศษไปกว่าปกติ  แต่สิ่งที่สมาชิกทุกคนพึงกระทำ คือ พิจารณาตัวเองว่าเรายังไม่ได้ข้อไหนบ้าง  แล้วตั้งใจปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อครอบครัวที่อบอุ่นของเราค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *