พาเบบี๋ไปทำพาสปอร์ต ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างนะ?

0

ยุคนี้การเดินทางไปต่างประเทศไม่ใช่เรื่องไกลตัวเหมือนสมัยก่อน เพราะราคาตั๋วเครื่องบินไปต่างประเทศอยู่ในเกณฑ์ที่เอื้อมถึงได้ง่ายขึ้น ไม่แปลกที่หลายครอบครัวจะพาเจ้าตัวเล็กไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ด้วยการพาเที่ยวต่างประเทศ แต่ก่อนที่จะจัดเตรียมทริป ขั้นแรกต้องทำพาสปอร์ตให้เบบี๋ก่อนค่ะ

make_passport_for_baby

เอกสารประกอบการขอหนังสือเดินทางธรรมดาของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี

  1. สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นสำเนาสูติบัตรต้องได้รับการรับรองจากอำเภอหรือเขต หากเป็นสำเนาต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากอำเภอหรือเขตมาแสดงพร้อมผู้มีอำนาจปกครอง
  2. บัตรประชาชนฉบับจริงของบิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครอง โดยนำบัตรประชาชนฉบับจริงมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (หากมีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย ในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่ และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย)
  3. หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ ที่ต้องได้รับการรับรองสำเนาถูกต้องจากอำเภอหรือเขต
  4. เอกสารอื่นๆ ได้แก่ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ, เปลี่ยนนามสกุล, เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม, บันทึกการหย่า ซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น
  5. อัตราค่าธรรมเนียม ราคา 1,000 บาท

ขั้นตอนของการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

  1. การตรวจสอบเอกสาร – ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทาง หากถูกต้องครบถ้วนจะแจกบัตรคิว และเรียกผู้ร้องเข้ารับบริการตามลําดับ
  2. การตรวจสอบเอกสาร – เรียกผู้ร้องเข้ารับบริการตามคิว วัดส่วนสูง
  3. การพิจารณา – เข้าบูธบริการ ตรวจสอบเอกสารประกอบการยื่นคําร้องขอทําหนังสือเดินทางอีกครั้ง ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลของกระทรวงการต่างประเทศ ตรวจสอบข้อมูลจากส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เก็บข้อมูลชีวมาตร ได้แก่ รูปใบหน้า ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ลายมือผู้ถือหนังสือเดินทาง และทําสัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
  4. ชำระค่าธรรมเนียม – ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท และค่าส่งไปรษณีย์แบบ EMS 40 บาท หรือแบบ PSP 60 บาท หากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์ รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม

หากยื่นคําร้องที่กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ, สำนักงานหนังสือเดินทางฯ ศรีนครินทร์-ปิ่นเกล้า-มีนบุรี สามารถรับพาสปอร์ตได้ภายใน 2 วันทําการ ส่วนกรณีรับทางไปรษณีย์ใช้เวลาประมาณ 3-5 วัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *