ดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดโดยผู้เชี่ยวชาญ ลดอัตราตายได้

0

ประเทศไทยมีทารกเกิดใหม่ปีละ 700,000 คน เป็นทารกเกิดก่อนกำหนดประมาณ 100,000 คน ซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วง เพราะทารกเหล่านี้ไม่เพียงตัวเล็กน้ำหนักน้อย แต่อวัยวะต่างๆ ยังพัฒนาไม่สมบูรณ์ การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดจึงต้องอาศัยทีมแพทย์และสถานพยาบาลที่มีความชำนาญโดยเฉพาะ

จากการรายงานขององค์การอนามัยโลก พบว่า…

ในภูมิภาคอาเซียน สาเหตุการตายของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ร้อยละ 72 มาจากการคลอดก่อนกำหนด ซึ่งมักมีภาวะพิการแต่กำเนิดร่วมด้วย ซึ่งกลุ่มนี้ต้องการสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงและดูแลโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่างๆ ในการรักษา

โดยกรมการแพทย์ ได้ยกระดับ รพ.เด็ก ให้เป็น Service Champion คือ มีความเป็นเลิศในด้านการดูแลเด็กทารกแรกเกิด เพื่อลดอัตราการตายจากทารกคลอดก่อนกำหนดและพิการแต่กำเนิด ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดความพัฒนาของประเทศ ซึ่งปัจจุบันอัตราตายของเด็กแรกคลอดอยู่ 6.7 ต่อพัน ถือเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน

care-for-preterm-babies-by-specialists-reduce-death-rate

ความพิการแต่กำเนิดเป็นปัญหาที่พบบ่อยโดยมีอุบัติการณ์ประมาณร้อยละ 3 ของทารกเกิดมีชีพ โดยความผิดปกติของทารกแรกเกิดที่พบบ่อย 5 อันดับแรก ได้แก่ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ภาวะแขนขาพิการ ปากแหว่งเพดานโหว่ กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม และภาวะน้ำคั่งในสมองแต่กำเนิด ตามลำดับ

ทั้งนี้ ความพิการแต่กำเนิดอาจทำให้เกิดความพิการตลอดชีวิต หรืออาจเสียชีวิตในระยะแรกๆ หลังคลอด ก่อให้เกิดภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ บางครอบครัวไม่มีผู้ดูแล พ่อแม่ต้องหยุดทำงานเพื่อมาเลี้ยงลูกที่พิการ นับเป็นปัญหาสำคัญส่งผลกระทบทั้งทางร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก

ในส่วนของศูนย์ความเป็นเลิศโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดนั้น รักษาทารกแรกเกิดที่มีปัญหาหัวใจพิการแต่กำเนิดที่ส่งต่อมาปีละ 4,500 ราย โดยมีห้องสวนหัวใจไฮบริด ที่ทันสมัยเป็นแห่งแรกของประเทศไทย ได้ทำการรักษาทารกโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยสายสวนโดยไม่ต้องทำการผ่าตัดเปิดหน้าอกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 ปีละ 400 ราย จนถึงปัจจุบันรวมกว่า 3,000 ราย มีอัตรารอดชีวิตร้อยละ 99.86

ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถรักษาด้วยการใส่สายสวนหัวใจ จะส่งผ่าตัดแก้ไขความพิการโดยกุมารศัลยแพทย์โรคหัวใจของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ปีละ 350 ราย และโรงพยาบาลราชวิถีปีละ 140 ราย

การมีศูนย์ดูแลทารกแรกเกิดป่วยและพิการครบวงจร จะช่วยรักษาทารกที่มีความพิการในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงลดอัตราการตายของทารกหลังคลอดได้ค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *