8 ด้านต้องส่งเสริม… เพื่อพัฒนาสมองวัยเบบี๋

0

สมองของลูกนั้นสามารถจะพัฒนาได้ตั้งแต่แรกเริ่มที่ลูกเกิด ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่จึงมีส่วยช่วยอย่างมากในการพัฒนาสมองของลูกน้อย  แต่ก่อนที่จะเริ่มต้นพัฒนาสมองของลูกเราจะต้องทราบถึงความสามารถในด้านต่างๆ ของลูกในวัยนี้  เพื่อให้เราสามารถช่วยเสริมพัฒนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพครบทั้ง 8 ด้านค่ะ

Japanese girl at a traditional festival (matsuri) with traditional clothes(Jinbei)

  1. การเคลื่อนไหวและทำหน้าที่ของร่างกาย การพัฒนาทักษะนี้ เช่น การยืน เดิน วิ่ง จับ ขว้าง กระโดด ถือสิ่งของ หรือเคลื่อนไหวท่าทางไปในทิศทางต่างๆ ที่ต้องการ
  1. ภาษาและการสื่อสาร พัฒนาการพูดและภาษาตั้งแต่เด็กๆ  โดยการสื่อสารกันทุกวัน ทำให้ระบบการเชื่อมโยงของเซลล์สมองดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาด้านเสียงสัญญาณ สัญลักษณ์ ภาษา ท่าทาง และการสื่อสารอย่างเชื่อมโยง สร้างความหมายมากขึ้น ชัดขึ้น ตรงจุดขึ้น
  1. การคำนวณและตรรกะ การคำนวณเป็นฐานการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลของมนุษย์ เมื่อสมองของเด็กมีความสามารถในการฝึกคิดอย่างมีเหตุผลได้ ก็เท่ากับว่าเด็กได้มีการคิดและพัฒนาสมองไปด้วยพร้อมๆ กัน การคิดเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยไม่ให้สมองฝ่อค่ะ
  1. มิติสัมพันธ์และจินตนาการจากสิ่งที่มองเห็น การให้ลูกได้มีจินตนาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในทางบวกที่บอกได้ว่า สิ่งนั้นสิ่งนี้น่าจะเป็นไปได้ให้ลองทำดูแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ สามารถเชื่อมโยง ประยุกต์ จัดหมวดหมู่ได้จากรูปร่าง สี ขนาด ความเหมือนและความแตกต่าง สร้างเป็นความรู้ใหม่ได้
  1. ดนตรีและจังหวะ การกระตุ้นและฝึกลูกให้รู้จักจังหวะเป็นการสร้างรากฐานด้านดนตรีจังหวะเป็นสิ่งที่จำเป็นในการกระตุ้นให้สมองพัฒนา เป็นวงจรให้เซลล์สมองแตกตัวเพิ่มกิ่งก้านได้ด้วย
  1. การมีปฏิบัติสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคม การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้างถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และสติปัญญา หากลูกได้รับการฝึกฝนอย่างดีจากพ่อแม่ เพราะเมื่อลูกมีความต้องการที่จะเรียนรู้ ลูกก็จะรู้ว่าควรมีท่าทีอย่างไร สื่อสารอย่างไร กับใคร เมื่อไร เพื่อที่จะได้ความรู้นั้นตอบกลับมา
  1. รู้จักตนเอง รับรู้อารมณ์ ความรู้สึกและปฏิกิริยาต่างๆ ของร่างกายและจิตใจ เป็นกระบวนการสื่อสารในตัวเองอยู่ตลอดเวลา ถ้าพ่อแม่ฝึกฝนอย่างเหมาะสมตั้งแต่ลูกยังเล็ก ลูกก็จะมีสติรู้ระลึกในตนเอง มองตนเองอย่างถูกต้อง และดูแลกำกับพฤติกรรมของตนได้อย่างเหมาะสม
  1. ปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ่อแม่ควรจะฝึกลูกให้ได้รับการฝึกฝน เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเอื้ออาทรต่อกัน รู้ว่าจะอยู่กับธรรมชาติอย่างไรโดยไม่เบียดเบียนกัน

การเสริมพัฒนาการทางวมองของลูกให้ได้ผลดี  ควรส่งเสริมร่วมกันไปทั้ง 8 ด้านอย่างครบถ้วนนะคะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *