Tag Archives: ป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

มีภาวะซึมเศร้า..จะทำอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า

ความเครียดระยะยาวอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้า หากปล่อยทิ้งไว้ไม่ดูแลเยียวยาสุขภาพจิต อาจทำให้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าได้