Tag Archives: ความเจ็บไข้

แค่ยอมรับว่า… ป่วย ก็ช่วยให้หายได้แล้ว

ผลการวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร European Journal of CardiovascularNursing ระบุว่า ผู้ป่วยปรับตัวเข้ากับอาการของตัวเองได้ จะมีความกระตือรือร้นมากขึ้น เจ็บปวดน้อยลง ร่าเริงแจ่มใส และนอนหลับได้ดีกว่า เมื่อนักวิจัยเปรียบเทียบการยอมรับความเจ็บปวยของตัวผู้ป่วยเอง พบว่า กลุ่มที่ยอมรับได้มากกว่า มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า