Tag Archives: แบบครอบครัว

familytripcovertk

“ออกไปเที่ยวกัน!” กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว

การใช้เวลากับครอบครัว ถือเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว และยังเป็นรากฐานของความสุขที่เกิดขึ้นในครอบครัว หากสมาชิกภายในครอบครัวมีเวลาได้อยู่ร่วมกัน มีการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะทำให้สมาชิกภายในครอบครัวมีความรักใคร่ และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาครอบครัวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้